Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2015.


1.Dane jednostki

Stowarzyszenie Sąsiedzi Dla Wesołej

NIP – 8221905100

KRS – 0000216303 . Rejestr prowadzony przez XIII Wydział Gospodarczy KRS

DATA REJESTRACJI – 15.09.2004 r.

DATA UZYSKANIA STATUSU OPP – 06.01.2006 R.

REGON – 016115883

SIEDZIBA – 05-077 WARSZAWA – WESOŁA, UL. TRAKT BRZESKI 28

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI :

Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie życia w osiedlu Stara Miłosna dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy, tworzeniu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków między jego mieszkańcami, upowszechnianiu kultury, sportu i zdrowego trybu życia wśród jego mieszkańców a także przyczynianie się do rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej osiedla Stara Miłosna oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

 

2.Okres objęty sprawozdaniem

Sprawozdanie obejmuje rok obrotowy pokrywający się z rokiem kalendarzowym – 01.01 – 31.12.2015

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację, co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania działalności przez stowarzyszenie.

 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

 

I.INFORMACJE DODATKOWE DO BILANSU JEDNOSTKI.

A. AKTYWA

1.Majątek trwały. – A – Aktywa trwałe

Wszelkie środki trwałe ( stoły ) oraz wartości niematerialne i prawne ( prawo do ochrony znaku towarowego ) zostały zamortyzowane w latach poprzednich.

2. Należności krótkoterminowe – B.II.2 a)- 12.011,85 – są to m.in. należności wynikające z wystawionych faktur za reklamy w Gazetce Sąsiedzkiej , zapłaconych w roku 2016 oraz nadpłat i podwójnie zapłaconych zobowiązań.

Należności z tytułu podatków, dotacji, ceł , ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń – B.II.2 b– to nadwyżka podatku naliczonego VAT nad podatkiemnależnym VAT z tytułu działalności gospodarczej.

3. Inwestycje krótkoterminowe – B.III.1c ( B.III.1 ) – 30.425,46 – to środki pieniężne zgromadzone w kasie Stowarzyszenia oraz na rachunkach bankowych. Rachunki bieżące dla celów statutowych i działalności gospodarczej, prowadzone są przez Bank Pekso S.A I/O w Sulejówku.

 

B. PASYWA

1. Kapitał (fundusz) fundusz podstawowy – A.I – (A.Ifundusz statutowy) – 77.502,33 – nadwyżki przychodów nad kosztami lat ubiegłych.

2.Strata za 2015 netto – A.VIII – 16.836,67- Są to straty z lat 2012, 2013.2014

3. Zobowiązania z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy – B.III.2 d ( B.II ) – 6.108,70 -rozrachunki bieżące z kontrahentami Stowarzyszenia – zobowiązania za usługi telekomunikacyjne, druk Gazetki Sąsiedzkiej. Zobowiązania te zostaną uregulowane w roku 2016.

4. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych i innych świadczeń – B.III. 2 g ( B.II.2 ) - zobowiązania z tyt. podatku od płac – umowy cywilnoprawne oraz podatku VAT.

 

II. INFORMACJE DODATKOWE DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

A.PRZYCHODY

1. Przychody ze sprzedaży produktów – A.I Są to przychody uzyskane ze sprzedaży reklam w Gazetce Sąsiedzkiej.

2. Przychody z działalności statutowej odpłatnej – G.III.2 ( A.II. 1 ). Są to przychody z organizowanych przez Stowarzyszenie takich wydarzeń, jak :
- społecznej akcji mieszkańców – Nie dla obwodnicy

3. Przychody operacyjne z tytułu działalności statutowej nieodpłatnej – G.III.1,3 ( A.I, II ) – na pozycję tę składają się :
- przychody z tyt. przekazania 1% podatku dochodowego – 13.956,70
- przychody z tytułu darowizn pochodzących od osób fizycznych i firm – 2.053,-
- składki członkowskie statutowe – 980,-

5. Przychody finansowe –J.II ( G ) – na kwotę tych przychodów składały się odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Stowarzyszenia.

 B. KOSZTY

1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów B.I– to koszt druku Gazetki Sąsiedzkiej i wynagrodzenie redakcji tej Gazetki, koszty programu do wystawiania faktur za reklamy i usług telekomunikacyjnych.

2.Koszty ogólnego zarządu E ( D.1-6 ) Poszczególne wartości rodzajów kosztów zarządu – kosztów administracyjnych przedstawia poniższa tabela :

 

LP

RODZAJ KOSZTU

2014

2015

1.

Prowizje bankowe i koszty prowadzenia rachunku

454,50

356,65

2.

Pozostałe opłaty ( opłaty sądowe KRS )

42,-

0

3.

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne ( telefony, Internet )

1.070,16

26,-

4.

Koszty mediów i eksploatacji lokalu

0

0

5.

Koszty usług informatycznych ( domeny, strona WWW )

0

0

6.

Inne usługi ( transportowe, poligraficzne, drukarskie, księgowe )

4.205,70

6.146,83

7.

Materiały biurowe, środki czystości, pieczątki )

199,51

 

8.

Czynsz najmu lokalu od OSP Stara Miłosna

0

0

9.

Czynsz najmu pomieszczenia magazynowego

0

0

 

RAZEM KOSZTY

5.971,87

6.529,48

 

3.Koszty działalności statutowej nieodpłatnej – H.III.1 ( B.2 )

Na kwotę kosztów tego rodzaju działalności Stowarzyszenia, składały się m.in. takie pozycje jak :
- dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych – 4.020,-
- spacery przyrodnicze – 100,43
- darowizna – 1.690,- dla stowarzyszenia Bliżej Dziecka
- festyn bożonarodzeniowy dla mieszkańców – 6200,53
Kwota dofinansowań i pomocy pochodziły głównie ze środków, które wpłynęły z wpłat 1%.

 

Na dzień 31 grudnia 2015 Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Warszawa, 31.03.2016 Sporządziła :

Jolanta Hołysz