Statut Stowarzyszenia SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ
dawniej Stowarzyszenie Sąsiedzkie Stara Miłosna

Wersja jednolita po uwzględnieniu poprawek
Wprowadzonych w dniu 23 maja 2015 roku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie o nazwie SĄSIEDZI DLA WESOŁEJ zwane dalej „Stowarzyszeniem”, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poprawie życia w dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, tworzeniu i rozwijaniu dobrosąsiedzkich stosunków między jej mieszkańcami, upowszechnianie kultury, sportu i zdrowego trybu życia wśród jego mieszkańców, a także przyczynianie się do rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej dzielnicy Wesoła oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.
 2. Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu obywateli

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest dzielnica Wesoła m. st. Warszawy, zwana dalej Wesołą.

§ 3

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 r. Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 nr 93, poz. 873) oraz niniejszego statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 6 ʹ

 Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego (odpłatną i nieodpłatną) w zakresie:

1) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

2) nauki, edukacji, oświaty i wychowania;

3) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

4)kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

5)upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

6)podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

7)ochrony i promocji zdrowia;

8)ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

9)pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

10) działalności charytatywnej;

11) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;

12) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

13) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

14) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

15) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

16) promocji i organizacji wolontariatu.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje cele przez:

1)Organizację imprez o charakterze kulturalnym i sportowym,

2)prowadzenie działalności integrującej mieszkańców dzielnicy Wesoła poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską,

3)promocję inicjatyw społecznych na rzecz dzielnicy Wesoła,

4)współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w zakresie pracy samorządowej i działalności społecznej,

5)działanie na rzecz rozbudowy infrastruktury społecznej i technicznej dzielnicy Wesoła,

6)organizowanie działalności charytatywno-opiekuńczej i pomocy społecznej,

7)podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska,

8)prowadzenie pracy oświatowo-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą,

9)współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,

10) promocję dzielnicy Wesoła,

11) inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.

§ 8

Stowarzyszenie celem realizacji swych statutowych celów może powołać inne jednostki organizacyjne w granicach prawem dopuszczonych.

§ 9

Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

§ 10

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który:

1)zamieszkuje bądź posiada nieruchomość na terenie dzielnicy Wesoła, lub jest w inny sposób związany z dzielnicą Wesoła i jej mieszkańcami,

2)akceptuje statutowe cele Stowarzyszenia,

3)nie jest członkiem innej organizacji, której cele stoją w sprzeczności z celami Stowarzyszenia,

4)oraz przedstawi opinie (rekomendacje) co najmniej 2 członków Stowarzyszenia i złoży deklarację członkowską.

Osoby fizyczne nie spełniające pkt. 1 oraz osoby prawne mogą być członkami wspierającymi.

§ 11

Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się przez przyjęcie kandydatury przez Zarząd Stowarzyszenia zwykłą większością głosów w drodze uchwały.

§ 12

 1. Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są:
  1)swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,
  2)dbać o jego dobre imię,

  3)zabiegać o poprawę opinii społecznej i klimatu wokół środowiska mieszkańców dzielnicy Wesoła,

  4)popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

  5)przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu,

  6)regularnie opłacać składki.


 2. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:
  1)przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze, jak również może:

  2)wnioskować we wszystkich sprawach dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,

  3)korzystać z lokali Stowarzyszenia,

  4)posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznaki Stowarzyszenia,

  5)korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności,

  6)korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

  7)korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.

§ 13

 1. Osoby fizyczne, osoby prawne bądź inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej mogą zostać członkami wspierającymi poprzez złożenie oświadczenia woli Zarządowi Stowarzyszenia, który podejmuje w tej kwestii stosowną uchwałę.
 2. W przypadku nie wywiązywania z ustalonej formy wspierania Stowarzyszenia, działalność na jego szkodę lub sprzeczną ze Statutem Zarząd Stowarzyszenia może podjąć decyzję o cofnięciu tytułu członka wspierającego,
 3. Formę i rodzaj wspierania Stowarzyszenia członkowie wspierający ustalają z Zarządem Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-7.

§ 13 a

 1. W uzasadnionych przypadkach szczególnymi zasługami dla Stowarzyszenia osobom fizycznym może zostać nadane Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia.
 2. Członkostwo Honorowe Stowarzyszenia jest nadawane uchwałą Walnego Zebrania Członków na pisemny, umotywowany wniosek min. 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie Honorowi korzystają z praw przysługujących członkom zwyczajnym wymienionych w § 12 ust. 2 pkt 2-7. Członkowie Honorowi biorą udział w obradach Walnego Zabrania Członków w charakterze zaproszonych gości, o których mowa w § 19 ust. 4.
 4. Członkostwo Honorowe może być cofnięte uchwałą Walnego Zebrania Członków na pisemny, umotywowany wniosek min. 10 członków Stowarzyszenia w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia lub działalność sprzeczną ze Statutem Stowarzyszenia.

§ 14

Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez:

1)rezygnację pisemną złożoną na ręce Zarządu,
2)wykluczenie przez Zarząd:  
 a)za działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Stowarzyszenia,

 b)za nieusprawiedliwione nie uczestniczenie w pracach Stowarzyszenia,

 c)za zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez trzy okresy,

 d)na pisemny umotywowany wniosek co najmniej 10 członków Stowarzyszenia z przyczyn określonych w lit. a i b,

 e)z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

3)śmierć członka.

§ 15


Od uchwały Zarządu w przedmiocie wykluczenia członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków na co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

Rozdział II

Władze Stowarzyszenia

§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:

1)Walne Zebranie Członków,
2)Zarząd,

3)Komisja Rewizyjna,

§ 17

 1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 2 lata.
 2. W uzasadnionych przypadkach Walne Zebranie Członków może podjąć uchwałę o skróceniu czasu trwania kadencji władz wybieralnych Stowarzyszenia.

§ 18

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 19

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na dwanaście miesięcy lub częściej na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej ½ członków Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków listami poleconymi lub w każdy inny skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad.
 3. W Walnym Zebraniu Członków winna uczestniczyć połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może zostać wyznaczony tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.
 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający i zaproszeni goście.
 5. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1)uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,

  2)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3)uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków,
  4)udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,

  5)wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

  6)uchwalanie zmian statutu,

  7)podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji,
  8)podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

  9)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

  10) zatwierdzanie regulaminów organów Stowarzyszenia,

  11) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,

  12) ustalanie wysokości składek członkowskich.

  13) Nadawanie i cofanie Członkostwa Honorowego


 6. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów członków obecnych. 
 7. Zmiana statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymaga bezwzględnej większości głosów obecnych członków Stowarzyszenia, przy obecności połowy członków w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje. 
 8. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

  § 20

  1. Zarząd składa się z 7 do 11 członków.
  2. Członkiem Zarządu nie może być osoba karana za przestępstwa umyślne.
  3. Walne Zebranie Członków wybiera Prezesa Zarządu oraz pozostałych członków Zarządu.
  4. Zarząd na pierwszym posiedzeniu konstytuuje się i wybiera ze swojego grona dwóch Wiceprezesów, Sekretarza oraz Skarbnika.
  5. Zarząd powoływany jest na kolejną kadencję i odwoływany przez Walne Zebranie Członków.
  6. Do kompetencji Zarządu należy:
   1)przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,

   2)reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

   3)kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

   4)podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Stowarzyszenia,

   5)zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
  7. Uchwały, o których mowa w ust. 6 pkt. 4 podejmowane są większością ponad połowy wszystkich członków Zarządu. 
  8. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji któryś z członków Zarządu zrezygnuje z udziału w jego pracach, Zarząd może dokooptować nową osobę na jego miejsce. Liczba członków dokooptowanych do składu Zarządu nie może przekroczyć 2 osób.

   § 21

   1. Komisja Rewizyjna z od 3 do 5 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków.
   2. Komisja Rewizyjna ze swojego grona wyłania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego.
   3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
    1)kontrola bieżącej pracy Stowarzyszenia,

    2)składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zebraniu Członków,

    3)występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków,

    4)dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości.

   4. W przypadku gdy w trakcie trwania kadencji nastąpi konieczność uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej, Zarząd jest zobowiązany zwołać niezwłocznie Walne Zebranie Członków w celu uzupełnienia tego składu. 
   5. Komisja Rewizyjna jest w swoich działaniach całkowicie niezależna od Zarządu. 
   6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą jednocześnie być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 
   7. Członkowie Komisji Rewizyjnej wykonują swoje funkcje nieodpłatnie. 
   8. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba karana za przestępstwa umyślne

   Rozdział III

   Majątek Stowarzyszenia

   § 22

   1. Majątek Stowarzyszenia tworzą ruchomości nieruchomości i fundusze.
   2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dotacji, dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
   3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
   4. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
   5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych jest upoważniony Prezes lub Wiceprezes wraz z innym członkiem Zarządu działający łącznie.

   § 23

   1. Wszelkie dochody Stowarzyszenie przeznacza wyłącznie na realizację swoich celów Statutowych.
   2. Zabrania się:

   a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

   b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

   c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich

   d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie

   Rozdział IV

   Rozwiązanie Stowarzyszenia

   § 24

   1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
   2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
   3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.