Warszawa, dnia 21 czerwca 2021 r.

Szanowni Państwo,


W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej WZC), które zwołane zostało na dzień 6 lipca 2021 roku (wtorek), na godzinę 20.00 (pierwszy termin) przy ul. 1 Praskiego Pułku WP 38, sala 03 (zejście schodami w dół).


W przypadku braku kworum, drugi termin WZC został wyznaczony w tym samym dniu i miejscu na godzinę 20.15.


Porządek obrad WZC:

1. Otwarcie obrad WZC;
2. Wybór Prezydium WZC;
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
5. Przyjęcie porządku obrad;
6. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku;
7. Sprawozdanie finansowe za rok 2020;
8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2020 roku;
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2020;
11. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2020;
12. Zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020;
13. Wybory do Komisji Rewizyjnej;
14. Zakończenie WZC.


Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie do dnia 1 lipca br. informacji o zamiarze uczestniczenia w WZC.
Potwierdzenie obecności prosimy kierować na adres email Stowarzyszenia:
stowarzyszenie@sasiedzidlawesolej.org


Z poważaniem,
Agnieszka Klembowska
(w imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej”)