W imieniu Zarządu Stowarzyszenia „Sąsiedzi dla Wesołej” serdecznie zapraszam na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia (dalej WZC), które zwołane zostało na dzień 4 lipca 2019 roku, o godzinie 20.00 (pierwszy termin) przy ul. 1 Praskiego Pułku WP 38, sala 03 (zejście schodami w dół).

W przypadku braku kworum, drugi termin WZC został wyznaczony w tym samym dniu i miejscu na godzinę 20.15.

Porządek obrad WZC:
 1. Rozpoczęcie obrad przez Wiceprezesa Zarządu;
 2. Wybór Prezydium WZC;
 3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków;
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 5. Przyjęcie porządku obrad;
 6. Wybory do Komisji Rewizyjnej;
 7. Zakończenie WZC.
Proszę o potwierdzenie przybycia mailowo: stowarzyszenie@sasiedzidlawesolej.org lub smsem pod nr 787477444.

Rafał Rogowski
prezes Stowarzyszenia
„Sąsiedzi dla Wesołej”


Regulamin obrad
(zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków)
 1. Walne Zebranie Członków obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.
 2. Przebiegiem Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Sekretarz.
 3. Przewodniczący: stwierdza prawomocność Walnego Zebrania, prowadzi obrady zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, udziela głosu, udziela głosu poza kolejnością w sprawach formalnych, ogranicza wypowiedzi niezwiązane z aktualnie realizowanym punktem porządku obrad, poddaje pod głosowanie wnioski i projekty uchwał, ogłasza przerwy w obradach.
 4. Zastępca Przewodniczącego pomaga w prowadzeniu obrad, w szczególności liczy głosy w głosowaniach jawnych.
 5. Sekretarz protokółuje obrady.
 6. Sporządzony przez Sekretarza protokół powinien zawierać w szczególności: porządek obrad, podstawowe informacje o przebiegu Zebrania, treść podjętych uchwał. Protokół podpisuje Przewodniczący.
 7. Podjęte uchwały opatruje się numerem kolejnym łamanym przez rok podjęcia. Uchwały podpisuje Przewodniczący.
 8. Walne Zebranie wyłania ze swego grona trzyosobową Komisję Uchwał i Wniosków, która zbiera i formułuje wnioski i projekty uchwał. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego.
 9. W celu przeprowadzenia wyborów Władz Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje trzyosobową Komisję Skrutacyjną, złożoną z osób nie kandydujących do Władz Stowarzyszenia. Komisja ze swojego grona wybiera Przewodniczącego. Komisja określa zasady prowadzonych głosowań.
 10. Sprawy nieobjęte porządkiem obrad mogą być rozpatrywane w dowolnym momencie porządku po podjęciu w tej sprawie uchwały przez Walne Zebranie.
 11. Wnioski formalne w sprawach: porządkowych, ogłoszenia przerwy, zamknięcia dyskusji, wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku obrad, zakończenia punktu porządku obrad mogą być zgłaszane poza kolejnością i są głosowane po jednej wypowiedzi popierającej i jednej przeciwnej.
 12. Wszystkie uchwały i decyzje Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, chyba że statut Stowarzyszenia rozstrzyga inaczej.
 13. Regulamin obowiązuje na wszystkich kolejnych Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia.